1. Single Herb

San Yao-Yam
Huang Qi-Astraglus
Gou Qi Zi-Gojibær or on Amazon
Da Zao-Jujube-Kinesiske Dadler
Dang Gui-Angelica-Kvan

2. Formlas

Xiao Chai Hu Tang-Minor Bupleurum Decoction Extract
Jin Kui Shen Qi Wan-Kidney Qi Pills
Gui Pi Wan-Spleen Pills

13 / 100